โครงสร้างบุคลากร.... .....

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

- -

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายฐิติพร ทองดีพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นางสาวปวริศา ก้อนศรี

หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป

นายทนบ ศิริปิยนาค

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ ประชาสัมพันธ์

นายดนุเดช จันทร์หอม

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายเสนีย์ วิเชียรไชย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายวิเวก สุขเอียด

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นายชาญณรงค์ ธนนาทธนะชน

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัย