โครงสร้างบุคลากรนายฐิติพร ทองดีพันธ์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายดนุเดช จันทร์หอม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายทนบ ศิริปิยนาค

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นางสาวปวริศา ก้อนศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายภูวดล มาลัย

หัวหน้าฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ

นายเสนีย์ วิเชียรไชย

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายกฤษณะ นัยปรีดี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายวิชิต กองคำ

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นายชาญณรงค์ ธนนาทธนะชน

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นางสาวนภปอร สมจันทร์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางมุ้งมาต พวงทิมาภรณ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบัญชี

นางสาวธีรนุชษ์ กลุ่มกระโทก

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน

นางสาวปริธาดา วิสุทธิวรคุณ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวเพ็ญพิมนต์ พลูเพิ่ม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารองค์กร

นางสาวกมลชนก เจือจันทร์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวางแผนและจัดสรรงบประมาณ

-ว่าง -

หัวหน้างานตลาด และลูกค้าสัมพันธ์

นางเสาวภา สำเภา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานดิจิทัลและสารสนเทศ

ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ์ ทองสวัสดิ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานรายได้และสิทธิประโยชน์

นายนรบดี คำใบ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการ

นายพัชรพงศ์หิรัญ จันทศิลา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อการเรียนรู้

นายสุวัฒนา นันทวิเชียร

หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้

นายวสันต์ บุญแจ้ง

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

นายจำนงค์ สุรพัฒน์

หัวหน้างานบำรุงสัตว์ปีก

-ว่าง -

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลื้อยคลาน

นายณัฐนนท์ กลมเกลียว

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโภชนาการสัตว์

นายมนตรี สนิทเขียว

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัย

-ว่าง -

หัวหน้างานอนุรักษ์

นางสาวสุภัทรพรณพรรณ ขุนทวี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสุขภาพสัตว์

นายเฉลิม มุทธสินธุ์

หัวหน้างานภูมิทัศน์

-ว่าง -

หัวหน้างานพัฒนากายภาพ

นายเอกนริทร์ บุญเรือง

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

นายนันทวัฒน์ บุญประสงค์

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย