โครงสร้างบุคลากรนายฐิติพร ทองดีพันธ์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายดนุเดช จันทร์หอม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายทนบ ศิริปิยนาค

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นางสาวปวริศา ก้อนศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายภูวดล มาลัย

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 6 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ

นายดนุเดช จันทร์หอม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายเสนีย์ วิเชียรไชย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายชาญณรงค์ ธนนาทธนะชน

หัวหน้างานอนุรักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ และรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นายชาญณรงค์ ธนนาทธนะชน

หัวหน้างานอนุรักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์