• สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณอาหารสัตว์ ประเภทที่ 4,5,6,และ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 02/02/2021

  • สัญญาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และทำความสะอาดอาคารสำนักงานภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 02/02/2021

  • สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณอาหารแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ภายในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 02/02/2021

  • สัญญาจ้างก่อสร้างป้ายมาตรฐานกรมทางหลวงบอกเส้นทางท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/06/2018

  • สัญญาซื้อขายเครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 30 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 28/06/2018

  • สัญญาจ้างปรับปรุงเรือนนอนอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรองภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/06/2018

  • สัญญาก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บของภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/06/2018

  • สัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล 28/06/2018