ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

16/01/2023 0004/2566
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯ ที่ 03/2566 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อสส. สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 18 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
06/01/2023 0003/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งวิศวกรออกแบบ 3 (3-6) )
-  ตำแหน่ง : 98 - วิศวกรออกแบบ 3 (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์
ฝ่าย : ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสวนสัตว์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. สามารถใช้โปรแกรมคำนวณโครงสร้าง autocad / Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
1ตำแหน่ง
30/12/2022 0015/2565
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรฯที่ 39/2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประโครงการศูนย์การจัดการฯ สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 18 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปวส.อัตตราเงินเดือน : 12,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
06/12/2022 0179/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
-  ตำแหน่ง : 2 - รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสังกัด : องค์การสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 10
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : ไม่น้อยกว่า 25,540 บาท
ประสบการณ์ :
มีความรู้ความสามารถอย่างเด่นชัดด้านธุรกิจ ด้านธุรกิจ-กฎหมาย ด้านการตลาด และด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานองค์กรภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
1ตำแหน่ง
22/11/2022 0031/2565
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่าแห่งดงฟ้าห่วน (การแสดงความสามารถของสัตว์) จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปวส.อัตตราเงินเดือน : วันละ 400.- บาท
ประสบการณ์ :
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์/หรือความสามารถงานการแสดงความสามารถของสัตว์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีมนุษยสัมพันธ์และจิตอาสา
***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ
- ปฏิบัติงาน 25วัน / เดือน
สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ตั้งแต่ วลา 08.30 น. - 16.00 น.
หรือ ผ่านทาง E – mail: naphapa_on9999@hotmail.com
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปวส.อัตตราเงินเดือน : วันละ 400.- บาท
ประสบการณ์ :
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์/หรือความสามารถงานการแสดงความสามารถของสัตว์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีมนุษยสัมพันธ์และจิตอาสา
***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ
- ปฏิบัติงาน 25 วัน / เดือน
สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ตั้งแต่ วลา 08.30 น. - 16.00 น.
หรือ ผ่านทาง E – mail: naphapa_on9999@hotmail.com
2ตำแหน่ง
22/11/2022 0030/2565
รับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์กลางการจัดการประชากรและเพาะขยายพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทยเพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปวส.อัตตราเงินเดือน : วันละ 400.- บาท
ประสบการณ์ :
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์/หรือความสามารถงานเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์สัตว์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีมนุษยสัมพันธ์และจิตอาสา และมีความเสียสละอดทน
***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ
- ปฏิบัติงาน 26วัน / เดือน
สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ตั้งแต่ วลา 08.30 น. - 16.00 น.
หรือ ผ่านทาง E – mail: naphapa_on9999@hotmail.com
1ตำแหน่ง
11/11/2022 0036/2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน ๒ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0324 - เจ้าหน้าที่สื่อการศึกษา (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสื่อการศึกษา ระดับ : 3(3-6)
คุณวุฒิ : วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ สาขา อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒. มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
๓. มีประสบการณ์ในงานด้านการศึกษา การใช้สื่อการเรียนรู้ และมีทักษะงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ปัจจุบันเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
1ตำแหน่ง