ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

15/05/2023 0040/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6)
-  ตำแหน่ง : 223 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์
ฝ่าย : ฝ่ายประเมินผลและตรวจสอบระบบดิจิทัล ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีทักษะ และความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
3. มีความรู้ ทักษะในการอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษและสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อประสานงานได้
1ตำแหน่ง
10/05/2023 0012/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 1481 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4
คุณวุฒิ : ปริญาตรีอัตตราเงินเดือน : 18900
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
03/05/2023 0013/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  ตำแหน่ง : 1436 - นายสัตวแพทย์สังกัด : คชอาณาจักรสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 4
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ อัตตราเงินเดือน : 18900
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
01/05/2023 0017/2566
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไทย สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 3 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 20 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : วันละ 500 บาท
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 20 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ม.6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพอัตตราเงินเดือน : วันละ 354 บาท
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 20 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ม.6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพอัตตราเงินเดือน : วันละ 354 บาท
ประสบการณ์ :
3ตำแหน่ง
28/04/2023 0027/2566
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด สำนักพัฒนาธุรกิจ
-  ตำแหน่ง : 9998 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัด : สำนักพัฒนาธุรกิจสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : วันละ 500
ประสบการณ์ :
(๑) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้และสื่อความหมายเกี่ยวกับสวนสัตว์
(๒) มีมนุษยสัมพันธ์และมีน้ำใจในการบริการ และทำงานนอกเวลาได้
(๓) มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ
(๔) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(๕) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกบริการ มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(๖) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(๗) มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน
1ตำแหน่ง
20/04/2023 0026/2566
รับสมัครลูกจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ 3 (3-6) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 (3-6) สังกัดสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
-  ตำแหน่ง : 159 - ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (3-6)สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ศูนย์สุขภาพสัตว์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ สัตววิทยา สัตวบาล หรือสาขาอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์สวนสัตว์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
2. มีทักษะในการสต๊าฟสัตว์ และถนอมชีววัตถุด้านสัตว์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1ตำแหน่ง