หัวข้อประกาศ

วันที่ : 22/03/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครลูกจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักการเงินและทรัพย์สิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3 (3-6) จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 (3-6)
-  สังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สิน
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : มีความรู้ความเข้าใจระบบงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :

2.1 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน
พาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ หรือมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับสมัคร
2.2 มีความรู้ความเข้าใจระบบงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่
เปิดรับสมัคร
2.3 มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดสร้างสรรค์
2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

 

เอกสาร : ดาวน์โหลด