หัวข้อประกาศ

วันที่ : 21/03/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
รายชื่อผู้สอบ :
หมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ชื่อผู้สอบ ตำแหน่ง ระดับ สถานะ
รายละเอียด :

มีผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 1 ราย และผ่านเกณฑ์การพิจารณา ได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ร้อยละ 70  คือ นางสาวสราลี แก้วบุตร

ทั้งนี้   ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก รายงานตัวที่งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

เอกสาร : ดาวน์โหลด