หัวข้อประกาศ

วันที่ : 28/02/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งบประมาณ 3 (3-6) ฝ่ายจัดสรรงบประมาณ สังกัดสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
-  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งบประมาณ
-  สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : เป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. 2564
รายละเอียด :

เจ้าหน้าที่งบประมาณ 3 (3-6) เลขที่ตำแหน่ง 80 ฝ่ายจัดสรรงบประมาณ สังกัดสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์

1. เป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. 2564

2. มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ.2563

3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ  สาขาอื่นๆ หรือมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. มีความรู้ความเข้าใจระบบงาน ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการวางแผน หลักการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและสังคม

5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดสร้างสรรค์

6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา คอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

7. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผน สามารถศึกษาและจัดการข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

เอกสาร : ดาวน์โหลด