หัวข้อประกาศ

วันที่ : 28/02/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตำแหน่งวิศวกรออกแบบ 3 (3-6) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
-  ตำแหน่ง : วิศวกรออกแบบ 3 (3-6)
-  สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สามารถใช้โปรแกรมคำนวณโครงสร้าง autocad , Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด :

1. จัดเตรียม นำเสนอแนวคิดการออกแบบ (Concept Design) เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลในส่วนของวิศวกรรมงานโครงสร้าง วิศวกรรมงานระบบ และนำไปสู่การพัฒนาแบบที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

2. ปฏิบัติงานออกแบบคำนวณโครงสร้าง เขียนแบบ ประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้าง  ศึกษาแบบและข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลการใช้งานและข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประมาณราคาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการและมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม

3. ตรวจสอบแบบโครงสร้าง งวดงานก่อสร้าง ราคาค่าก่อสร้าง รายการคำนวณโครงสร้างและเอกสารภาพประกอบการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้างให้ตรงกับสัญญาการก่อสร้าง

4. ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงานในการออกแบบงานระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ ๆ ให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

6. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานตามหลักวิชาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

เอกสาร : ดาวน์โหลด