หัวข้อประกาศ

วันที่ : 06/02/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

ด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานประจำ  ณ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  เลขที่ ๒๓๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งเลขที่  ๔๓๔  นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ ๓ (๓ – ๖) งานอนุรักษ์  ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์

หน้าที่รับผิดชอบ

๑. ศึกษา วิเคราะห์  เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์  การเพาะเลี้ยง  ขยายพันธุ์  คัดเลือกพันธุ์  พฤติกรรมชีววิทยา  นิเวศวิทยา  อาหาร  และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการนำสัตว์กลับคืนสู่ธรรมชาติ

๒. รวบรวม  จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติสัตว์ภายในสวนสัตว์

๓. ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ ๆ ให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

๔. แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในงานตามหลักวิชาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทยศาสตร์  สัตวศาสตร์  วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมกับลักณะงานที่ปฏิบัติ

๒. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

๓. มีประสบการณ์ในงานด้านการอนุรักษ์และด้านการอนุบาลลูกสัตว์  การจัดการฐานข้อมูล  (Data Management)

๔. ปัจจุบันเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 

คุณสมบัติทั่วไป

๑.  เพศชายหรือหญิง  มีสัญชาติไทย

๒.  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย)  และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี  (หกสิบปี)  บริบูรณ์ในวันรับสมัคร

๓.  เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน,วัณโรค,โรคเท้าช้าง,โรคเลือด,ติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้สวนสัตว์ได้อย่างเต็มที่

๔.  ต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกำหนด

๕.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๖.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

๗. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความผิดด้านยาเสพติด ลักทรัพย์ ชุมนุมมั่วสุมอันเป็นเหตุให้เกิดภัยร้ายแรงต่อสังคม ทั้งนี้ไม่ว่าจะต้องโทษทางอาญาหรือไม่ก็ตาม

๘.  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือถูกพักงาน

๙.  ไม่เป็นผู้เคยทำการทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน

 

กำหนดการรับสมัคร

๑.  กำหนดรับสมัคร  ระหว่าง วันที่  ๖-๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์  ๐๘๗-๑๔๕-๕๕๙๗  งานบริหารงานบุคคล  ฝ่ายอำนวยการ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

๒.  ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  เว็บไซต์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว www.khaowkheow.zoothailand  และสามารถยื่นใบรับสมัครพร้อมหลักฐานตามที่กำหนดได้  ดังนี้

๒.๑  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ งานบริหารงานบุคคล  ฝ่ายอำนวยการ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ได้ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น.

๒.๒  ยื่นใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์  (E – mail)  sirinna-mod-@hotmail.com (ไม่เกินเวลา ๑๕.๓๐ น. ของวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖)

๓. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร ดังนี้

๓.๑  สำเนาวุฒิการศึกษา

๓.๒.  สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา

๓.๓.  รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๑.๕ นิ้ว (ไม่เกิน ๖ เดือน)

๓.๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๓.๕.  ใบรับรองแพทย์การตรวจสารเสพติดภายในร่างกาย (ออกไม่เกิน ๑ เดือนจนถึงวันสมัคร)

๓.๖  หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร

๓.๗  หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  เช่น  ใบผ่านการอบรม  ใบประกาศนียบัตร

  ๓.๘  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีที่  ชื่อ - สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

 ๓.๙  ลงชื่อรับรองเอกสารสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

๑.  สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และทักษะภาษาอังกฤษ             จำนวน ๓๐ คะแนน

๒.  สอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง    จำนวน ๓๐ คะแนน

๓.  สอบสัมภาษณ์ พิจารณาศักยภาพในการตอบคำถาม             จำนวน ๔๐ คะแนน

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น

 

กำหนดการในการตัดสิน

**  ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสอบคัดเลือกข้อเขียนต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐ คะแนน จึงมีสิทธิเข้ารับการพิจารณาสอบสัมภาษณ์

**  ผู้ได้รับการพิจารณาบรรจุจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมตามหลักเกณฑ์  และวิธีการสอบคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  ขึ้นไป

 

วัน เวลาการสอบคัดเลือก

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  และเว็บไซต์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  www.khaowkheow.zoothailand

๒. กำหนดการสอบคัดเลือก  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖

- สอบข้อเขียน  ความรู้ทั่วไป และทักษะภาษาอังกฤษ           เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.

- สอบข้อเขียน  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง                              เวลา  ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.

- สอบสัมภาษณ์                                                           เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป

๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  โดยการติดประกาศผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  และเว็บไซต์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว www.khaowkheow.zoothailand


เนื่องด้วยระบบฝากไฟล์ขององค์การสวนสัตว์ขัดข้อง ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่
https://drive.google.com/file/d/12jJcOMPXQZ0_Hp5pmxktrvgbmh0WUkJY/view?usp=share_link

เอกสาร : ดาวน์โหลด