บริการรถแทรม

บริการรถแทรมหรือรถรางชมสวนสัตว์

ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ 25 บาท
เด็ก 10 บาท
เด็กสูงไม่เกิน 125 ซม./ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป/ผู้พิการ/ภิกษุ สามเณร ฟรี