ภารกิจ

  1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
  2. การพัฒนาด้านศักยภาพและด้านสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้านสัตว์ของประเทศอย่างมีมาตรฐานสากล
  3. พัฒนาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านสัตว์ให้กับประชาชนและผู้เข้าชมสวนสัตว์ ทั้งในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์
  4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทจำกัด
  5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
replica watches1:1 best edition replica watches高仿手表