ราคาบัตร

ราคาบัตรเข้าสวนสัตว์


บัตรผ่านประตู Entrance Fee

ผู้ใหญ่ Adult
100 บาท

นักศึกษา ปวส., มหาวิทยาลัย พนักงานข้าราชการ (ในเครื่องแบบเท่านั้น)
Student (High school, Undergraduate),Government officer
50 บาท

เด็กนักเรียนอนุบาล, ประถม นักเรียนมัธยมปลาย, ปวช. (ส่วนสูงเกิน 135 CM)
20 บาท

นักท่องเที่ยวต่างชาติ Foreigner Fee


ผู้ใหญ่ Adult
150 บาท

เด็ก Child (ส่วนสูงเกิน 135 CM)
70 บาท

ค่าจอดรถ Parking Feeรถบัส (6 ล้อขึ้นไป) Bus
60 บาท

รถยนต์ Car
50 บาท

จักรยานยนต์ Motorcycle
10 บาท

ฟรี ค่าผ่านประตู

พระภิกษุ / สามเณร / คนพิการ / ผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)
Monk, disable person, seniors 60 years and over.


รถชมสัตว์

รถกอล์ฟ
300 บาท /1.30 ชั่วโมง

รถรางชมสัตว์

ผู้ใหญ่
25 บาท / รอบ

เด็ก
10 บาท / รอบ
จักรยาน 45 บาท / 90 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 045-252761เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคาบัตร click