นายฐิติพร ทองดีพันธ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายฐิติพร ทองดีพันธ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์อุบลราชธานี รับการตรวจติดตามรักษาระบบ ครั้งที่ 1 ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 ในระหว่างวันที่ 20 -21 กันยายน 2566 โดยนางสาวสิริสุข สิริพันธ์ ผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI   ผลการตรวจติดตาม  สวนสัตว์อุบลราชธานี มีการรักษามาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยังคงรักษาคุณภาพ ขอบข่ายด้านการอนุรักษ์สัตว์ และการให้บริการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เอาไว้เป็นอย่างดีที่มีมาตรฐานสากล และไม่พบข้อบกพร่องใดๆจากการตรวจติดตามครั้งนี้   ภายใต้การบริหารงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง