โครงสร้างบุคลากรนายวันชัย ตันวัฒนะ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายนริศ แก้วสลับนิล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายสุทัศน์ สุทธิวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นางสาวปวริศา ก้อนศรี

หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป

นายถิ่น จองกลาง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ ประชาสัมพันธ์

นายดนุเดช จันทร์หอม

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายเสนีย์ วิเชียรไชย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์