ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

13/09/2019 0014/2562
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างรายวันองค์การสวนสัตว์และลูกจ้างโครงการต่างๆ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๓๒ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
-  ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
รับสมัครลูกจ้างรายวันองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานงานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
-  ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
รับสมัครลูกจ้างรายวันองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความสามารถเรื่ืองเกษตรกรรม
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
รับสมัครลูกจ้างรายเดือนแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอัตตราเงินเดือน : 12000
ประสบการณ์ :
รับสมัครลูกจ้างรายเดือนแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาสัตวศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 9310
ประสบการณ์ :
รับสมัครลูกจ้างรายเดือนแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 9310
ประสบการณ์ :
รับสมัครลูกจ้างรายเดือนโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
รับสมัครลูกจ้างรายเดือนโครงการการบริหารจัดการโรคเมลิออยโดสีสในสัตว์ป่าแบบองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอัตตราเงินเดือน : 12000
ประสบการณ์ :
รับสมัครลูกจ้างรายเดือนโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ ปฏิบัติงานฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
8ตำแหน่ง