ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

26/11/2020 0030/2563
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 04 - ลูกจ้างรายเดือน (สำนักยุทธศาสตร์และแผน)สังกัด : สำนักยุทธศาสตร์และแผน
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปอัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
25/11/2020 0012/2563
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 24 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอัตตราเงินเดือน : 12000
ประสบการณ์ :
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก นิเทศศาสตร์ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ - ๓๕ ปีบริบูรณ์นับจากวันที่สอบคัดเลือก
1ตำแหน่ง
25/11/2020 0011/2563
เปิดรับสมัครลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 24 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานธุรการ ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารงานบุคคล สังคมศาสตร์ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1ตำแหน่ง
17/11/2020 0024/2563
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 05 - ลูกจ้างรายเดือน (สำนักกฎหมาย)สังกัด : สำนักกฎหมายสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิตอัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
หมายเหตุ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
10/11/2020 0009/2563
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 22 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบัญชี พาณิชย์ศาสตร์ บริหารธุรกิจอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
09/11/2020 0007/2563
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา (เฉพาะบุคคลภายใน)
-  ตำแหน่ง : 22 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยาอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 22 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์อัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
2ตำแหน่ง
27/10/2020 0010/2563
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 24/2563 เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างโครงการอนุรักษ์ ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง) สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564
-  ตำแหน่ง : 19 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง