ราคาบัตร

ราคาบัตรเข้าสวนสัตว์


บัตรผ่านประตู Entrance Fee

ผู้ใหญ่ 
Adult
100 บาท

นักเรียนมัธยม นักศึกษา ข้าราชการ (แสดงบัตร)
Student (High school, Undergraduate),Government officer
50 บาท

เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซ.ม.)
Child (under 135 cm.)

20 บาท

นักท่องเที่ยวต่างชาติ Foreigner Fee


ผู้ใหญ่ 
Adult 
150 บาท

เด็ก
Child
70 บาท

ค่าจอดรถ Parking Feeรถบัส (6 ล้อขึ้นไป)
Bus
60 บาท

รถยนต์
Car
50 บาท

จักรยานยนต์
Motorcycle
10 บาท

ฟรี ค่าผ่านประตู

พระภิกษุ / สามเณร / คนพิการ / ผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)
Monk, disable person, seniors 60 years and over.

บัตรขี่ม้าชมสวน

ผู้ใหญ่ 
50 บาท / รอบ

เด็ก 
20 บาท / รอบ

รถชมสัตว์

รถกอล์ฟ
200 บาท / ชั่วโมง

รถรางชมสัตว์  

ผู้ใหญ่
25 บาท / รอบ

เด็ก
10 บาท / รอบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 045-252761


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคาบัตร click