บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 อัตรา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 อัตรา