แหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์อุบลราชธานี เปิดสวนต้อนรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์และฝึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ

โดยทีมวิทยากรฝ่ายการศึกษาประจำสวนสัตว์อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ประเภทไป-กลับ 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิกและโรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น และประเภทค่ายพักแรมได้แก่โรงเรียนอนุบาลอุบลฯ... ภายใต้โคงการนำนักเรียนเพื่อเป็นการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้สึกสำนึกรักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานศึกษาต่างๆเป็นจำนวนมาก

สนใจเข้าร่วมโคงการ สามารถติดสอบถามรายละเอียดด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์อุบลราชธานี หรือผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 084-831-9311