สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการค่ายคนรักผืนป่าดงฟ้าห่วน รุ่นที่ 3

สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการค่ายคนรักผืนป่าดงฟ้าห่วน รุ่นที่ 3 โดย โดยประธานในพิธี  นายวิเวก  สุขเอียด หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์สวนสัตว์อุบลราชธานี   เป็นประธานเปิด  และเยาวชนจากโรงเรียนวารินชำราบและโรงเรียนปทุมพิทยาคม  จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561  #จัดกิจกรรมโดยวิทยากรคนทำทางสร้างฝันDFH