Organizationนายวันชัย ตันวัฒนะ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายนริศ สลับนิล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์

นายถิ่น จองกลาง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ ประชาสัมพันธ์

นายดนุเดช จันทร์หอม

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายสมศักดิ์ ไกรอุภัย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นางสาวปวริศา ก้อนศรี

หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป